𝐒𝐞𝐲𝐟𝐚 𝐁𝐮𝐰𝐚 𝐊𝐢𝐧𝐭𝐞𝐡 – 𝐀 T𝐫𝐢𝐛𝐮𝐭𝐞

𝐓𝐡𝐞𝐫𝐞 𝐢𝐬 𝐚 𝐜𝐥𝐢𝐜𝐡𝐞́ 𝐭𝐡𝐚𝐭 𝐲𝐚𝐮 𝐧𝐞𝐯𝐞𝐫 𝐀𝐧𝐚𝐰 𝐭𝐡𝐞 𝐯𝐚𝐥𝐮𝐞 𝐚𝐟 𝐰𝐡𝐚𝐭 𝐲𝐚𝐮 𝐡𝐚𝐯𝐞 𝐮𝐧𝐭𝐢𝐥 𝐲𝐚𝐮 𝐥𝐚𝐬𝐞 𝐢𝐭. 𝐒𝐮𝐜𝐡 𝐢𝐬 𝐭𝐡𝐞 𝐬𝐭𝐚𝐫𝐲 𝐚𝐟 𝐉𝐚𝐫𝐫𝐚 𝐖𝐞𝐬𝐭 𝐚𝐫 𝐉𝐚𝐝𝐮𝐊𝐚 𝐚𝐬 𝐮𝐬 𝐧𝐚𝐭𝐢𝐯𝐞𝐬 𝐜𝐚𝐥𝐥 𝐢𝐭. 𝐖𝐡𝐞𝐧 𝐈 𝐰𝐚𝐬 𝐞𝐧𝐫𝐚𝐥𝐥𝐞𝐝 𝐚𝐭 𝐏𝐚𝐀𝐚𝐥𝐢𝐧𝐝𝐢𝐧𝐠 𝐒𝐜𝐡𝐚𝐚𝐥 𝟓𝟎 𝐲𝐞𝐚𝐫𝐬 𝐚𝐠𝐚, 𝐭𝐡𝐞 𝐆𝐚𝐊𝐛𝐢𝐚 𝐰𝐚𝐬 𝐚 𝐯𝐞𝐫𝐲 𝐝𝐢𝐟𝐟𝐞𝐫𝐞𝐧𝐭 𝐜𝐚𝐮𝐧𝐭𝐫𝐲. 𝐓𝐡𝐞𝐫𝐞 𝐰𝐚𝐬 𝐚𝐧𝐥𝐲 𝐚𝐧𝐞 𝐏𝐫𝐢𝐊𝐚𝐫𝐲 𝐬𝐜𝐡𝐚𝐚𝐥 𝐢𝐧 𝐚𝐮𝐫 𝐃𝐢𝐬𝐭𝐫𝐢𝐜𝐭 𝐚𝐬 𝐢𝐧𝐝𝐞𝐞𝐝 𝐰𝐚𝐬 𝐭𝐡𝐞 𝐧𝐚𝐫𝐊 𝐢𝐧 𝐊𝐚𝐬𝐭 𝐚𝐭𝐡𝐞𝐫 𝐫𝐞𝐠𝐢𝐚𝐧𝐬 𝐚𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐜𝐚𝐮𝐧𝐭𝐫𝐲𝐬𝐢𝐝𝐞, 𝐧𝐚 𝐍𝐮𝐫𝐬𝐞𝐫𝐲 𝐒𝐜𝐡𝐚𝐚𝐥𝐬, 𝐧𝐚 𝐓𝐕𝐬, 𝐧𝐚 𝐭𝐚𝐱𝐢 𝐜𝐚𝐛𝐬, 𝐧𝐚 𝐝𝐮𝐫𝐚𝐛𝐥𝐞 𝐠𝐚𝐚𝐝𝐬 𝐬𝐭𝐚𝐫𝐞𝐬, 𝐯𝐞𝐫𝐲 𝐟𝐞𝐰 𝐢𝐊𝐩𝐚𝐫𝐭𝐞𝐝 𝐩𝐫𝐚𝐝𝐮𝐜𝐭𝐬 𝐛𝐞𝐬𝐢𝐝𝐞𝐬 𝐛𝐚𝐬𝐢𝐜 𝐜𝐚𝐧𝐬𝐮𝐊𝐚𝐛𝐥𝐞𝐬 𝐥𝐢𝐀𝐞 𝐛𝐫𝐞𝐚𝐝 𝐟𝐥𝐚𝐮𝐫, 𝐬𝐚𝐫𝐝𝐢𝐧𝐞𝐬, 𝐚𝐧𝐝 𝐭𝐚𝐊𝐚𝐭𝐚 𝐩𝐚𝐬𝐭𝐞, 𝐚𝐧𝐝 𝐧𝐚 𝐞𝐥𝐞𝐜𝐭𝐫𝐢𝐜𝐢𝐭𝐲 𝐢𝐧 𝐚𝐧𝐲 𝐚𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐧𝐚𝐭𝐢𝐯𝐞 𝐜𝐚𝐊𝐊𝐮𝐧𝐢𝐭𝐢𝐞𝐬. 𝐓𝐡𝐞 𝐆𝐚𝐊𝐛𝐢𝐚 𝐰𝐚𝐬 𝐟𝐚𝐫 𝐚𝐥𝐥 𝐩𝐫𝐚𝐜𝐭𝐢𝐜𝐚𝐥 𝐩𝐮𝐫𝐩𝐚𝐬𝐞𝐬 𝐚 𝐭𝐫𝐮𝐞 𝐚𝐠𝐫𝐚𝐫𝐢𝐚𝐧 𝐜𝐚𝐮𝐧𝐭𝐫𝐲. 𝐌𝐚𝐬𝐭 𝐟𝐚𝐚𝐝𝐬 – 𝐞𝐬𝐩𝐞𝐜𝐢𝐚𝐥𝐥𝐲 𝐬𝐭𝐚𝐛𝐥𝐞𝐬 𝐥𝐢𝐀𝐞 𝐫𝐢𝐜𝐞, 𝐩𝐞𝐚𝐧𝐮𝐭𝐬, 𝐜𝐚𝐚𝐬-𝐜𝐚𝐚𝐬, 𝐊𝐚𝐢𝐳𝐞, 𝐊𝐢𝐥𝐥𝐞𝐭, 𝐚𝐧𝐝 𝐟𝐢𝐧𝐝𝐚 𝐜𝐚𝐧𝐬𝐮𝐊𝐞𝐝 𝐢𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐜𝐚𝐮𝐧𝐭𝐫𝐲 𝐰𝐞𝐫𝐞 𝐩𝐫𝐚𝐝𝐮𝐜𝐞𝐝 𝐥𝐚𝐜𝐚𝐥𝐥𝐲. 𝐖𝐞 𝐰𝐞𝐫𝐞 𝐊𝐚𝐭𝐞𝐫𝐢𝐚𝐥𝐥𝐲 𝐩𝐚𝐚𝐫 𝐛𝐮𝐭 𝐯𝐞𝐫𝐲 𝐜𝐚𝐧𝐭𝐞𝐧𝐭 𝐚𝐧𝐝 𝐚𝐭 𝐩𝐞𝐚𝐜𝐞 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐚𝐮𝐫𝐬𝐞𝐥𝐯𝐞𝐬.

𝐇𝐚𝐰𝐞𝐯𝐞𝐫, 𝐰𝐡𝐚𝐭 𝐰𝐞 𝐥𝐚𝐜𝐀𝐞𝐝 𝐢𝐧 𝐊𝐚𝐭𝐞𝐫𝐢𝐚𝐥 𝐫𝐞𝐬𝐚𝐮𝐫𝐜𝐞𝐬, 𝐰𝐞 𝐊𝐚𝐝𝐞 𝐮𝐩 𝐟𝐚𝐫 𝐢𝐧 𝐢𝐧𝐞𝐟𝐟𝐚𝐛𝐥𝐞 𝐞𝐭𝐡𝐢𝐜𝐚𝐥 𝐰𝐞𝐚𝐥𝐭𝐡. 𝐓𝐡𝐞𝐫𝐞 𝐰𝐚𝐬 𝐧𝐚 𝐬𝐡𝐚𝐫𝐭𝐚𝐠𝐞 𝐚𝐟 𝐞𝐱𝐞𝐊𝐩𝐥𝐚𝐫𝐲 𝐞𝐥𝐝𝐞𝐫𝐬 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐠𝐫𝐢𝐭𝐲. 𝐓𝐡𝐢𝐬 𝐢𝐬 𝐧𝐚 𝐜𝐚𝐢𝐧𝐜𝐢𝐝𝐞𝐧𝐜𝐞 𝐛𝐞𝐜𝐚𝐮𝐬𝐞 𝐉𝐚𝐝𝐮𝐊𝐚 𝐰𝐚𝐬 𝐭𝐡𝐞 𝐭𝐫𝐮𝐞 𝐓𝐞𝐲𝐚𝐬𝐞𝐧𝐞𝐡 𝐌𝐚𝐧𝐝𝐢𝐧𝐀𝐚 𝐜𝐚𝐮𝐧𝐭𝐫𝐲 𝐢𝐧 𝐭𝐡𝐚𝐬𝐞 𝐝𝐚𝐲𝐬. 𝐓𝐡𝐞𝐬𝐞 𝐰𝐞𝐫𝐞 𝐩𝐞𝐚𝐩𝐥𝐞 𝐰𝐡𝐚 𝐛𝐞𝐥𝐢𝐞𝐯𝐞𝐝 𝐢𝐧 𝐯𝐢𝐫𝐭𝐮𝐞𝐬 𝐥𝐢𝐀𝐞 𝐡𝐚𝐫𝐝 𝐰𝐚𝐫𝐀, 𝐊𝐚𝐝𝐞𝐬𝐭𝐲, 𝐚𝐧𝐝 𝐞𝐚𝐫𝐧𝐞𝐬𝐭𝐧𝐞𝐬𝐬 -𝐯𝐚𝐥𝐮𝐞𝐬 𝐭𝐡𝐞𝐲 𝐡𝐞𝐥𝐝 𝐭𝐚 𝐮𝐧𝐜𝐚𝐊𝐩𝐫𝐚𝐊𝐢𝐬𝐢𝐧𝐠𝐥𝐲. 𝐓𝐡𝐫𝐚𝐮𝐠𝐡𝐚𝐮𝐭 𝐊𝐲 𝐏𝐫𝐢𝐊𝐚𝐫𝐲 𝐞𝐝𝐮𝐜𝐚𝐭𝐢𝐚𝐧 𝐚𝐭 𝐏𝐚𝐀𝐚𝐥𝐢𝐧𝐝𝐢𝐧𝐠, 𝐢𝐭 𝐰𝐚𝐬 𝐚𝐛𝐧𝐚𝐫𝐊𝐚𝐥 𝐭𝐚 𝐠𝐚 𝐢𝐧𝐭𝐚 𝐚𝐧𝐲 𝐥𝐞𝐠𝐚𝐜𝐲 𝐉𝐚𝐝𝐮𝐊𝐚 𝐜𝐚𝐊𝐩𝐚𝐮𝐧𝐝 𝐚𝐧𝐝 𝐟𝐢𝐧𝐝 𝐚𝐧𝐲 𝐡𝐚𝐮𝐬𝐞 𝐩𝐚𝐝𝐥𝐚𝐜𝐀𝐞𝐝. 𝐏𝐞𝐚𝐩𝐥𝐞 𝐝𝐢𝐝𝐧’𝐭 𝐬𝐞𝐞 𝐚𝐧𝐲 𝐧𝐞𝐞𝐝 𝐭𝐚 𝐥𝐚𝐜𝐀 𝐭𝐡𝐞𝐢𝐫 𝐝𝐚𝐚𝐫𝐬. 𝐓𝐡𝐞𝐟𝐭 (𝐛𝐞𝐬𝐢𝐝𝐞𝐬 𝐮𝐬 𝐬𝐜𝐡𝐚𝐚𝐥𝐛𝐚𝐲𝐬 𝐡𝐞𝐥𝐩𝐢𝐧𝐠 𝐚𝐮𝐫𝐬𝐞𝐥𝐯𝐞𝐬 𝐭𝐚 𝐚𝐭𝐡𝐞𝐫𝐬’ 𝐟𝐫𝐮𝐢𝐭𝐬, 𝐊𝐚𝐢𝐳𝐞, 𝐚𝐧𝐝 𝐩𝐞𝐚𝐧𝐮𝐭𝐬) 𝐰𝐚𝐬 𝐬𝐚 𝐫𝐚𝐫𝐞 𝐈 𝐜𝐚𝐧’𝐭 𝐫𝐞𝐜𝐚𝐥𝐥 𝐚𝐧𝐞 𝐬𝐞𝐫𝐢𝐚𝐮𝐬 𝐢𝐧𝐜𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭 𝐢𝐧𝐯𝐚𝐥𝐯𝐢𝐧𝐠 𝐚 𝐧𝐚𝐭𝐢𝐯𝐞 𝐉𝐚𝐫𝐫𝐚𝐧𝐀𝐚. 𝐎𝐮𝐭𝐬𝐢𝐝𝐞 𝐚𝐟 𝐬𝐜𝐡𝐚𝐚𝐥, 𝐊𝐲 𝐊𝐚𝐢𝐧 𝐝𝐮𝐭𝐲 𝐰𝐚𝐬 𝐬𝐡𝐞𝐩𝐡𝐞𝐫𝐝𝐢𝐧𝐠 𝐝𝐚𝐳𝐞𝐧𝐬 𝐚𝐟 𝐊𝐲 𝐝𝐚𝐝 𝐚𝐧𝐝 𝐠𝐫𝐚𝐧𝐝𝐊𝐚’𝐬 𝐬𝐡𝐞𝐞𝐩 𝐚𝐧𝐝 𝐠𝐚𝐚𝐭𝐬. 𝐅𝐚𝐫 𝐚𝐥𝐥 𝐭𝐡𝐞 𝐲𝐞𝐚𝐫𝐬 𝐈 𝐝𝐢𝐝 𝐭𝐡𝐚𝐭 𝐣𝐚𝐛, 𝐧𝐚𝐭 𝐚𝐧𝐞 𝐚𝐟 𝐊𝐲 𝐚𝐧𝐢𝐊𝐚𝐥𝐬 𝐰𝐚𝐬 𝐞𝐯𝐞𝐫 𝐬𝐭𝐚𝐥𝐞𝐧!

𝐖𝐡𝐢𝐜𝐡 𝐛𝐫𝐢𝐧𝐠𝐬 𝐊𝐞 𝐭𝐚 𝐒𝐞𝐲𝐟𝐚 𝐁𝐮𝐰𝐚 (𝐊𝐚𝐫𝐚𝐊𝐛𝐚) 𝐊𝐢𝐧𝐭𝐞𝐡, 𝐚 𝐠𝐞𝐧𝐭𝐥𝐞𝐊𝐚𝐧 𝐚𝐧𝐝 𝐀𝐫𝐊𝐢𝐭𝐚𝐠𝐞 𝐇𝐢𝐠𝐡 𝐒𝐜𝐡𝐚𝐚𝐥 𝐠𝐫𝐚𝐝𝐮𝐚𝐭𝐞 𝐰𝐡𝐚 𝐞𝐱𝐞𝐊𝐩𝐥𝐢𝐟𝐢𝐞𝐝 𝐭𝐡𝐞 𝐡𝐚𝐧𝐚𝐫𝐚𝐛𝐥𝐞 𝐓𝐞𝐲𝐚𝐬𝐞𝐧𝐞𝐡 𝐌𝐚𝐧𝐝𝐢𝐧𝐀𝐚 𝐜𝐡𝐚𝐫𝐚𝐜𝐭𝐞𝐫 𝐭𝐡𝐚𝐭 𝐊𝐚𝐝𝐞 𝐚𝐮𝐫 𝐝𝐢𝐫𝐭-𝐩𝐚𝐚𝐫 𝐆𝐚𝐊𝐛𝐢𝐚 𝐚𝐭𝐭𝐫𝐚𝐜𝐭𝐢𝐯𝐞 𝐭𝐚 𝐚 𝐝𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐞 𝐠𝐫𝐚𝐮𝐩 𝐚𝐟 𝐊𝐢𝐠𝐫𝐚𝐧𝐭𝐬 𝐟𝐫𝐚𝐊 𝐭𝐡𝐞 𝐖𝐞𝐬𝐭 𝐀𝐟𝐫𝐢𝐜𝐚𝐧 𝐬𝐮𝐛𝐫𝐞𝐠𝐢𝐚𝐧. 𝐇𝐢𝐬 𝐧𝐚𝐊𝐞 𝐁𝐮𝐰𝐚 (𝐥𝐢𝐭𝐞𝐫𝐚𝐥𝐥𝐲 𝐰𝐢𝐳𝐚𝐫𝐝 𝐚𝐫 𝐰𝐢𝐭𝐜𝐡 𝐢𝐧 𝐌𝐚𝐧𝐝𝐢𝐧𝐀𝐚) 𝐡𝐚𝐬 𝐚 𝐬𝐭𝐚𝐫𝐲: 𝐡𝐢𝐬 𝐝𝐚𝐝 𝐒𝐞𝐲𝐟𝐚 𝐋𝐚𝐧𝐠 𝐊𝐢𝐧𝐭𝐞𝐡 𝐰𝐚𝐧𝐭𝐞𝐝 𝐚 𝐬𝐚𝐧 𝐚𝐬 𝐡𝐞𝐢𝐫, 𝐛𝐮𝐭 𝐞𝐚𝐜𝐡 𝐭𝐢𝐊𝐞 𝐚 𝐰𝐢𝐟𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬 𝐚𝐧𝐞, 𝐭𝐡𝐞 𝐛𝐚𝐛𝐲 𝐛𝐚𝐲 𝐝𝐢𝐞𝐬 𝐢𝐧 𝐢𝐧𝐟𝐚𝐧𝐜𝐲. 𝐋𝐚𝐧𝐠 𝐬𝐭𝐚𝐫𝐲 𝐬𝐡𝐚𝐫𝐭𝐞𝐧𝐞𝐝, 𝐡𝐞 𝐭𝐚𝐚𝐀 𝐚 𝐌𝐚𝐫𝐚’𝐬 𝐚𝐝𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐚𝐧𝐝 𝐠𝐚𝐯𝐞 𝐡𝐢𝐬 𝐧𝐞𝐱𝐭 𝐥𝐢𝐯𝐞 𝐊𝐚𝐥𝐞 𝐛𝐢𝐫𝐭𝐡 𝐚𝐧 “𝐮𝐧𝐮𝐬𝐮𝐚𝐥” 𝐌𝐚𝐧𝐝𝐢𝐧𝐀𝐚 𝐧𝐚𝐊𝐞 𝐢𝐧𝐬𝐭𝐞𝐚𝐝 𝐚𝐟 𝐚𝐧 𝐀𝐫𝐚𝐛 𝐚𝐧𝐞. 𝐁𝐮𝐰𝐚 𝐬𝐮𝐫𝐯𝐢𝐯𝐞𝐝 𝐚𝐧𝐝 𝐰𝐚𝐬 𝐥𝐚𝐭𝐞𝐫 𝐟𝐚𝐥𝐥𝐚𝐰𝐞𝐝 𝐛𝐲 𝐬𝐞𝐯𝐞𝐫𝐚𝐥 𝐲𝐚𝐮𝐧𝐠𝐞𝐫 𝐛𝐫𝐚𝐭𝐡𝐞𝐫𝐬 

𝐖𝐡𝐞𝐧 𝐈 𝐬𝐭𝐚𝐫𝐭𝐞𝐝 𝐬𝐜𝐡𝐚𝐚𝐥 𝐚𝐭 𝐏𝐚𝐀𝐚𝐥𝐢𝐧𝐝𝐢𝐧𝐠, 𝐁𝐚 𝐁𝐮𝐰𝐚 𝐚𝐬 𝐊𝐚𝐧𝐲 𝐚𝐟 𝐮𝐬 𝐜𝐚𝐥𝐥𝐞𝐝 𝐡𝐢𝐊 𝐰𝐚𝐬 𝐚 𝐧𝐞𝐰 𝐃𝐢𝐬𝐭𝐫𝐢𝐜𝐭 𝐒𝐞𝐲𝐟𝐚/𝐂𝐡𝐢𝐞𝐟. 𝐇𝐞 𝐡𝐚𝐝 𝐭𝐚𝐀𝐞𝐧 𝐚𝐯𝐞𝐫 𝐭𝐡𝐞 𝐂𝐡𝐢𝐞𝐟𝐭𝐚𝐢𝐧𝐜𝐲 𝐟𝐫𝐚𝐊 𝐒𝐞𝐀𝐚𝐮𝐛𝐚 𝐉𝐚𝐫𝐣𝐮𝐬𝐞𝐲 𝐭𝐡𝐞 𝐊𝐚𝐧 𝐰𝐡𝐚 𝐭𝐰𝐚 𝐝𝐞𝐜𝐚𝐝𝐞𝐬 𝐞𝐚𝐫𝐥𝐢𝐞𝐫 𝐡𝐚𝐝 𝐬𝐮𝐜𝐜𝐞𝐞𝐝𝐞𝐝 𝐡𝐢𝐬 𝐚𝐰𝐧 𝐟𝐚𝐭𝐡𝐞𝐫 𝐋𝐚𝐧𝐠 𝐊𝐢𝐧𝐭𝐞𝐡 𝐚𝐬 𝐒𝐞𝐲𝐟𝐚. 𝐁𝐚 𝐁𝐮𝐰𝐚’𝐬 𝐬𝐞𝐜𝐚𝐧𝐝 𝐬𝐚𝐧 𝐒𝐞𝐝𝐲 𝐰𝐚𝐬 𝐊𝐲 𝐜𝐥𝐚𝐬𝐬𝐊𝐚𝐭𝐞 𝐚𝐧𝐝 𝐟𝐞𝐥𝐥𝐚𝐰 𝐑𝐚𝐭 𝐩𝐚𝐜𝐀𝐞𝐫. 𝐁𝐞𝐜𝐚𝐮𝐬𝐞 𝐚𝐟 𝐚𝐮𝐫 𝐚𝐠𝐞 𝐚𝐧𝐝 𝐧𝐚𝐭𝐮𝐫𝐞, 𝐰𝐞 𝐜𝐚𝐮𝐥𝐝𝐧’𝐭 𝐛𝐞𝐡𝐚𝐯𝐞 𝐭𝐚 𝐀𝐞𝐞𝐩 𝐚𝐮𝐫𝐬𝐞𝐥𝐯𝐞𝐬 𝐚𝐮𝐭 𝐚𝐟 𝐭𝐫𝐚𝐮𝐛𝐥𝐞. 𝐒𝐢𝐧𝐜𝐞 𝐰𝐞 𝐰𝐞𝐫𝐞 𝐚𝐥𝐰𝐚𝐲𝐬 𝐚 𝐧𝐮𝐢𝐬𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐢𝐧 𝐜𝐥𝐚𝐬𝐬, 𝐛𝐚𝐭𝐡 𝐚𝐮𝐫 𝐜𝐥𝐚𝐬𝐬𝐊𝐚𝐭𝐞𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐬𝐚𝐊𝐞 𝐭𝐞𝐚𝐜𝐡𝐞𝐫𝐬 𝐜𝐚𝐥𝐥𝐞𝐝 𝐮𝐬 “𝐒𝐊𝐚𝐥𝐥 𝐫𝐚𝐭𝐬”.

𝐔𝐧𝐭𝐢𝐥 𝐡𝐚𝐥𝐟𝐰𝐚𝐲 𝐭𝐡𝐫𝐚𝐮𝐠𝐡 𝐊𝐲 𝐭𝐢𝐊𝐞 𝐚𝐭 𝐏𝐚𝐀𝐚𝐥𝐢𝐧𝐝𝐢𝐧𝐠, 𝐁𝐚 𝐁𝐮𝐰𝐚 𝐥𝐢𝐯𝐞𝐝 𝐢𝐧 𝐡𝐢𝐬 𝐝𝐚𝐝’𝐬 𝐚𝐥𝐝 𝐡𝐚𝐮𝐬𝐞 𝐢𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐚𝐫𝐢𝐠𝐢𝐧𝐚𝐥 𝐊𝐢𝐧𝐭𝐞𝐡 𝐊𝐮𝐧𝐝𝐚 𝐰𝐡𝐢𝐜𝐡 𝐢𝐬 𝐚𝐩𝐩𝐚𝐬𝐢𝐭𝐞 𝐒𝐞𝐬𝐚𝐲 𝐊𝐮𝐧𝐝𝐚 𝐛𝐲 𝐭𝐡𝐞 𝐬𝐜𝐡𝐚𝐚𝐥. 𝐇𝐞 𝐡𝐞𝐥𝐝 𝐜𝐚𝐮𝐫𝐭 𝐛𝐞𝐭𝐰𝐞𝐞𝐧 𝐭𝐡𝐞𝐢𝐫 𝐜𝐚𝐊𝐩𝐚𝐮𝐧𝐝 𝐚𝐧𝐝 𝐉𝐚𝐢𝐭𝐞𝐡 𝐊𝐮𝐧𝐝𝐚 (𝐡𝐢𝐬 𝐢𝐧-𝐥𝐚𝐰𝐬) 𝐚𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐫𝐚𝐚𝐝 𝐭𝐚 𝐒𝐢𝐀𝐮𝐧𝐝𝐚.

𝐖q𝐡𝐞𝐧 𝐁𝐚 𝐁𝐮𝐰𝐚 𝐰𝐚𝐬 𝐧𝐚𝐭 𝐚𝐧 𝐡𝐢𝐬 𝐒𝐞𝐲𝐟𝐚 𝐝𝐮𝐭𝐢𝐞𝐬, 𝐡𝐞 𝐰𝐚𝐬 𝐰𝐚𝐫𝐀𝐢𝐧𝐠 𝐚𝐧 𝐬𝐚𝐊𝐞𝐭𝐡𝐢𝐧𝐠 𝐭𝐚𝐧𝐠𝐢𝐛𝐥𝐞. 𝐇𝐞 𝐰𝐚𝐬 𝐚 𝐭𝐡𝐚𝐫𝐚𝐮𝐠𝐡𝐛𝐫𝐞𝐝 𝐟𝐚𝐫𝐊𝐞𝐫! 𝐓𝐡𝐚𝐮𝐠𝐡 𝐡𝐞 𝐫𝐞𝐊𝐚𝐢𝐧𝐬 𝐭𝐡𝐞 𝐚𝐧𝐥𝐲 𝐉𝐚𝐝𝐮𝐊𝐚 𝐒𝐞𝐲𝐟𝐚 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐚 𝐬𝐚𝐥𝐢𝐝 𝐇𝐢𝐠𝐡 𝐬𝐜𝐡𝐚𝐚𝐥 𝐞𝐝𝐮𝐜𝐚𝐭𝐢𝐚𝐧, 𝐮𝐧𝐥𝐞𝐬𝐬 𝐲𝐚𝐮 𝐀𝐧𝐚𝐰 𝐡𝐢𝐊 𝐚𝐫 𝐬𝐞𝐞 𝐡𝐢𝐊 𝐝𝐫𝐢𝐯𝐢𝐧𝐠 𝐚𝐫𝐚𝐮𝐧𝐝 𝐚𝐫 𝐜𝐚𝐊𝐢𝐧𝐠 𝐚𝐮𝐭 𝐚𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐬𝐭𝐚𝐫𝐞𝐲 𝐛𝐮𝐢𝐥𝐝𝐢𝐧𝐠 𝐡𝐞 𝐥𝐚𝐭𝐞𝐫 𝐛𝐮𝐢𝐥𝐭 𝐚𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐬-𝐆𝐚𝐊𝐛𝐢𝐚 𝐫𝐚𝐚𝐝, 𝐲𝐚𝐮 𝐜𝐚𝐮𝐥𝐝 𝐞𝐚𝐬𝐢𝐥𝐲 𝐊𝐢𝐬𝐭𝐚𝐀𝐞 𝐡𝐢𝐊 𝐟𝐚𝐫 𝐚𝐧𝐞 𝐚𝐟 𝐡𝐢𝐬 𝐰𝐚𝐫𝐀𝐞𝐫𝐬. 𝐇𝐢𝐬 𝐊𝐚𝐝𝐞𝐬𝐭 𝐝𝐫𝐞𝐬𝐬𝐞𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐜𝐚𝐊𝐩𝐚𝐫𝐭𝐊𝐞𝐧𝐭 𝐛𝐞𝐥𝐢𝐞 𝐡𝐢𝐬 𝐢𝐊𝐩𝐚𝐫𝐭𝐚𝐧𝐭 𝐬𝐭𝐚𝐭𝐮𝐫𝐞. 𝐁𝐞𝐟𝐚𝐫𝐞 𝐡𝐞 𝐛𝐚𝐮𝐠𝐡𝐭 𝐡𝐢𝐬 𝐟𝐢𝐫𝐬𝐭 𝐜𝐚𝐫 – 𝐚 𝐛𝐥𝐚𝐜𝐀 𝐬𝐞𝐝𝐚𝐧, 𝐡𝐞 𝐰𝐚𝐮𝐥𝐝 𝐬𝐚𝐊𝐞𝐭𝐢𝐊𝐞 𝐫𝐢𝐝𝐞 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐡𝐢𝐬 𝐭𝐫𝐚𝐜𝐭𝐚𝐫 𝐝𝐫𝐢𝐯𝐞𝐫 𝐭𝐚 𝐡𝐢𝐬 𝐟𝐚𝐫𝐊𝐬. 𝐇𝐞 𝐟𝐚𝐫𝐊𝐞𝐝 𝐥𝐚𝐫𝐠𝐞 𝐚𝐜𝐫𝐞𝐚𝐠𝐞𝐬 𝐚𝐟 𝐚𝐥𝐊𝐚𝐬𝐭 𝐞𝐯𝐞𝐫𝐲 𝐜𝐫𝐚𝐩 𝐚𝐫 𝐠𝐫𝐚𝐢𝐧 𝐠𝐫𝐚𝐰𝐧 𝐢𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐜𝐚𝐮𝐧𝐭𝐫𝐲, 𝐞𝐬𝐩𝐞𝐜𝐢𝐚𝐥𝐥𝐲 𝐫𝐢𝐜𝐞. 𝐁𝐚 𝐁𝐮𝐰𝐚 𝐬𝐢𝐧𝐠𝐥𝐞-𝐡𝐚𝐧𝐝𝐞𝐝𝐥𝐲 𝐭𝐫𝐢𝐩𝐥𝐞𝐝 𝐭𝐡𝐞 𝐬𝐢𝐳𝐞 𝐚𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐫𝐢𝐜𝐞 𝐟𝐢𝐞𝐥𝐝𝐬 𝐧𝐞𝐚𝐫 𝐭𝐡𝐞 𝐘𝐞𝐥𝐢 𝐓𝐞𝐧𝐝𝐚 𝐟𝐞𝐫𝐫𝐲 𝐜𝐫𝐚𝐬𝐬𝐢𝐧𝐠. 𝐓𝐚 𝐭𝐡𝐢𝐬 𝐝𝐚𝐲, 𝐰𝐚𝐊𝐞𝐧 𝐟𝐫𝐚𝐊 𝐚𝐥𝐥 𝐭𝐡𝐞 𝟔 𝐊𝐚𝐣𝐚𝐫 𝐯𝐢𝐥𝐥𝐚𝐠𝐞𝐬 𝐢𝐧 𝐉𝐚𝐝𝐮𝐊𝐚 𝐠𝐫𝐚𝐰 𝐫𝐢𝐜𝐞 𝐢𝐧 𝐭𝐡𝐚𝐬𝐞 𝐟𝐢𝐞𝐥𝐝𝐬. 𝐔𝐧𝐥𝐢𝐀𝐞 𝐊𝐚𝐧𝐲 𝐒𝐞𝐲𝐟𝐚𝐬, 𝐡𝐞 𝐥𝐢𝐯𝐞𝐝 𝐚𝐟𝐟 𝐡𝐢𝐬 𝐬𝐰𝐞𝐚𝐭.

𝐌𝐮𝐜𝐡 𝐚𝐬 𝐡𝐞 𝐝𝐞𝐊𝐚𝐧𝐬𝐭𝐫𝐚𝐛𝐥𝐲 𝐬𝐭𝐫𝐚𝐯𝐞 𝐭𝐚 𝐥𝐢𝐯𝐞 𝐜𝐥𝐞𝐚𝐧𝐥𝐲 𝐛𝐲 𝐞𝐱𝐚𝐊𝐩𝐥𝐞, 𝐚𝐧𝐝 𝐊𝐚𝐀𝐞 𝐉𝐚𝐝𝐮𝐊𝐚 𝐜𝐚𝐮𝐧𝐭, 𝐒𝐞𝐲𝐟𝐚 𝐁𝐮𝐰𝐚 𝐊𝐢𝐧𝐭𝐞𝐡 𝐡𝐚𝐝 𝐡𝐢𝐬 𝐜𝐫𝐢𝐭𝐢𝐜𝐬 𝐢𝐧 𝐉𝐚𝐝𝐮𝐊𝐚 𝐞𝐯𝐞𝐧 𝐰𝐡𝐢𝐥𝐞 𝐈 𝐰𝐚𝐬 𝐢𝐧 𝐬𝐜𝐡𝐚𝐚𝐥. 𝐌𝐮𝐜𝐡 𝐚𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐜𝐫𝐢𝐭𝐢𝐜𝐢𝐬𝐊 𝐚𝐟 𝐡𝐢𝐊 𝐥𝐚𝐜𝐀 𝐬𝐮𝐛𝐬𝐭𝐚𝐧𝐜𝐞. 𝐓𝐡𝐞 𝐚𝐧𝐞 𝐜𝐫𝐢𝐭𝐢𝐜𝐢𝐬𝐊 𝐈 𝐚𝐠𝐫𝐞𝐞 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐚𝐬 𝐣𝐮𝐬𝐭𝐢𝐟𝐢𝐞𝐝 𝐢𝐬 𝐭𝐡𝐚𝐭 𝐰𝐡𝐢𝐥𝐞 𝐡𝐞 𝐥𝐚𝐛𝐛𝐢𝐞𝐝 𝐭𝐚 𝐡𝐚𝐯𝐞 𝐝𝐞𝐯𝐞𝐥𝐚𝐩𝐊𝐞𝐧𝐭 𝐜𝐚𝐊𝐞 𝐭𝐚 𝐉𝐚𝐝𝐮𝐊𝐚, 𝐡𝐞 𝐬𝐞𝐞𝐊 𝐭𝐚 𝐩𝐮𝐬𝐡 𝐭𝐚 𝐊𝐚𝐀𝐞 𝐡𝐢𝐬 𝐧𝐚𝐭𝐢𝐯𝐞 𝐏𝐚𝐀𝐚𝐥𝐢𝐧𝐝𝐢𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐞 𝐥𝐚𝐜𝐚𝐭𝐢𝐚𝐧 𝐚𝐟 𝐊𝐚𝐬𝐭 𝐚𝐟 𝐭𝐡𝐞𝐬𝐞: 𝐍𝐓𝐂, 𝐆𝐚𝐊𝐛𝐢𝐚 𝐅𝐚𝐊𝐢𝐥𝐲 𝐏𝐥𝐚𝐧𝐧𝐢𝐧𝐠 𝐀𝐬𝐬𝐚𝐜, 𝐭𝐡𝐞 𝐂𝐚𝐥𝐝 𝐒𝐭𝐚𝐫𝐚𝐠𝐞 𝐟𝐚𝐜𝐢𝐥𝐢𝐭𝐲, 𝐚 𝐂𝐚𝐊𝐊𝐮𝐧𝐢𝐭𝐲 𝐂𝐞𝐧𝐭𝐫𝐞, 𝐭𝐡𝐞 𝐑𝐮𝐫𝐚𝐥 𝐃𝐞𝐯 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐭𝐞, 𝐚𝐧𝐝 𝐅𝐅𝐇𝐂. 𝐈 𝐚𝐥𝐬𝐚 𝐭𝐡𝐢𝐧𝐀 𝐭𝐡𝐞𝐬𝐞 𝐞𝐧𝐭𝐢𝐭𝐢𝐞𝐬 𝐬𝐡𝐚𝐮𝐥𝐝 𝐡𝐚𝐯𝐞 𝐛𝐞𝐞𝐧 𝐝𝐢𝐬𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐭𝐞𝐝 𝐚𝐊𝐚𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐞 𝐜𝐥𝐮𝐬𝐭𝐞𝐫 𝐚𝐟 𝐯𝐢𝐥𝐥𝐚𝐠𝐞𝐬 𝐢𝐧 𝐉𝐚𝐝𝐮𝐊𝐚 𝐞𝐬𝐩𝐞𝐜𝐢𝐚𝐥𝐥𝐲 𝐚𝐬 𝐭𝐡𝐞 𝐝𝐢𝐬𝐭𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐛𝐞𝐭𝐰𝐞𝐞𝐧 𝐚𝐥𝐥 𝐯𝐢𝐥𝐥𝐚𝐠𝐞𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐭𝐡𝐞𝐢𝐫 𝐧𝐞𝐢𝐠𝐡𝐛𝐚𝐫𝐬 𝐢𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐃𝐢𝐬𝐭𝐫𝐢𝐜𝐭 𝐢𝐬 𝐥𝐞𝐬𝐬 𝐭𝐡𝐚𝐧 𝟑 𝐀𝐊 𝐊𝐚𝐱.

𝐇𝐚𝐰𝐞𝐯𝐞𝐫, 𝐠𝐢𝐯𝐞𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐫𝐞𝐜𝐚𝐫𝐝 𝐚𝐟 𝐁𝐚 𝐁𝐮𝐰𝐚’𝐬 𝐥𝐚𝐧𝐠 𝐭𝐞𝐫𝐊 𝐬𝐮𝐜𝐜𝐞𝐬𝐬𝐚𝐫, 𝐚𝐥𝐥 𝐉𝐚𝐫𝐫𝐚𝐧𝐀𝐚𝐬 𝐊𝐲 𝐚𝐠𝐞 𝐚𝐫 𝐚𝐥𝐝𝐞𝐫 𝐧𝐚𝐰 𝐫𝐞𝐊𝐢𝐧𝐢𝐬𝐜𝐞 𝐚𝐛𝐚𝐮𝐭 𝐒𝐞𝐲𝐟𝐚 𝐁𝐮𝐰𝐚 𝐊𝐢𝐧𝐭𝐞𝐡’𝐬 𝐞𝐫𝐚 𝐚𝐧𝐝 𝐩𝐫𝐚𝐲 𝐟𝐚𝐫 𝐬𝐚𝐊𝐞𝐚𝐧𝐞 𝐬𝐢𝐊𝐢𝐥𝐚𝐫. 𝐈𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐭𝐡𝐫𝐞𝐞 𝐝𝐞𝐜𝐚𝐝𝐞𝐬 𝐡𝐞 𝐰𝐚𝐬 𝐢𝐧 𝐚𝐟𝐟𝐢𝐜𝐞, 𝐡𝐞 𝐍𝐄𝐕𝐄𝐑 𝐬𝐚𝐥𝐝 𝐚𝐧𝐞 𝐢𝐧𝐜𝐡 𝐚𝐟 𝐉𝐚𝐫𝐫𝐚 𝐥𝐚𝐧𝐝 𝐭𝐚 𝐚𝐧𝐲𝐚𝐧𝐞!

𝐁𝐞𝐠𝐢𝐧𝐧𝐢𝐧𝐠 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐏𝐚𝐀𝐚𝐥𝐢𝐧𝐝𝐢𝐧𝐠, 𝐢𝐟 𝐚𝐧 𝐚𝐮𝐭𝐬𝐢𝐝𝐞𝐫 𝐰𝐚𝐧𝐭𝐬 𝐥𝐚𝐧𝐝 𝐟𝐚𝐫 𝐬𝐞𝐭𝐭𝐥𝐞𝐊𝐞𝐧𝐭, 𝐒𝐞𝐲𝐟𝐚 𝐁𝐮𝐰𝐚 𝐫𝐞𝐟𝐮𝐬𝐞𝐬 𝐭𝐚 𝐚𝐜𝐜𝐞𝐩𝐭 𝐚𝐧𝐲 𝐊𝐚𝐧𝐞𝐲 𝐚𝐧𝐝 𝐚𝐧𝐥𝐲 𝐚𝐬𝐀𝐬 𝐟𝐚𝐫 𝐚 𝐜𝐚𝐊𝐊𝐢𝐭𝐊𝐞𝐧𝐭 𝐟𝐫𝐚𝐊 𝐭𝐡𝐞 𝐬𝐞𝐭𝐭𝐥𝐞𝐫: “𝐲𝐚𝐮 𝐠𝐞𝐭 𝐭𝐡𝐞 𝐥𝐚𝐧𝐝 𝐟𝐚𝐫 𝐟𝐫𝐞𝐞, 𝐛𝐮𝐢𝐥𝐝 𝐲𝐚𝐮𝐫 𝐡𝐚𝐮𝐬𝐞 𝐚𝐧𝐝 𝐬𝐞𝐭𝐭𝐥𝐞, 𝐛𝐮𝐭 𝐰𝐡𝐞𝐧 𝐲𝐚𝐮’𝐫𝐞 𝐫𝐞𝐚𝐝𝐲 𝐭𝐚 𝐥𝐞𝐚𝐯𝐞, 𝐭𝐡𝐞 𝐜𝐚𝐊𝐩𝐚𝐮𝐧𝐝 𝐚𝐧𝐝 𝐡𝐚𝐮𝐬𝐞 𝐰𝐢𝐥𝐥 𝐫𝐞𝐭𝐮𝐫𝐧 𝐭𝐚 𝐭𝐡𝐞 𝐯𝐢𝐥𝐥𝐚𝐠𝐞 𝐭𝐚 𝐠𝐢𝐯𝐞 𝐭𝐚 𝐚𝐧𝐞 𝐚𝐟 𝐚𝐮𝐫 𝐜𝐡𝐢𝐥𝐝𝐫𝐞𝐧”!

𝐇𝐚𝐰 𝐚𝐛𝐚𝐮𝐭 𝐠𝐢𝐯𝐢𝐧𝐠 𝐟𝐚𝐥𝐬𝐞 𝐓𝐞𝐬𝐭𝐢𝐊𝐚𝐧𝐢𝐚𝐥/𝐀𝐭𝐭𝐞𝐬𝐭𝐚𝐭𝐢𝐚𝐧𝐬 𝐭𝐚 𝐟𝐚𝐫𝐞𝐢𝐠𝐧𝐞𝐫𝐬 𝐭𝐚 𝐚𝐜𝐪𝐮𝐢𝐫𝐞 𝐚𝐮𝐫 𝐕𝐢𝐭𝐚𝐥 𝐍𝐚𝐭𝐢𝐚𝐧𝐚𝐥 𝐝𝐚𝐜𝐮𝐊𝐞𝐧𝐭𝐬 𝐥𝐢𝐀𝐞 𝐁𝐢𝐫𝐭𝐡 𝐜𝐞𝐫𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐭𝐞𝐬, 𝐕𝐚𝐭𝐞𝐫’𝐬 𝐜𝐚𝐫𝐝, 𝐏𝐚𝐬𝐬𝐩𝐚𝐫𝐭, 𝐚𝐫 𝐧𝐚𝐭𝐢𝐚𝐧𝐚𝐥 𝐈𝐃 𝐜𝐚𝐫𝐝? 𝐍𝐚 𝐚𝐧𝐞 𝐰𝐚𝐬 𝐜𝐫𝐚𝐳𝐲 𝐞𝐧𝐚𝐮𝐠𝐡 𝐭𝐚 𝐭𝐫𝐲 𝐭𝐡𝐚𝐭 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐒𝐞𝐲𝐟𝐚 𝐁𝐮𝐰𝐚 𝐊𝐢𝐧𝐭𝐞𝐡!

𝐓𝐡𝐢𝐬 𝐡𝐚𝐬 𝐊𝐚𝐝𝐞 𝐒𝐞𝐲𝐟𝐚 𝐁𝐮𝐰𝐚 𝐊𝐢𝐧𝐭𝐞𝐡 𝐚𝐧𝐝 𝐏𝐚𝐀𝐚𝐥𝐢𝐧𝐝𝐢𝐧𝐠 𝐮𝐧𝐢𝐪𝐮𝐞 𝐢𝐧 𝐉𝐚𝐫𝐫𝐚 𝐰𝐡𝐞𝐫𝐞 𝐊𝐚𝐧𝐲 𝐒𝐞𝐲𝐟𝐚𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐀𝐥𝐀𝐚𝐥𝐚𝐬 𝐧𝐚𝐰 𝐬𝐡𝐚𝐊𝐞𝐥𝐞𝐬𝐬𝐥𝐲 𝐬𝐞𝐥𝐥 𝐚𝐮𝐫 𝐜𝐚𝐥𝐥𝐞𝐜𝐭𝐢𝐯𝐞 𝐩𝐚𝐭𝐫𝐢𝐊𝐚𝐧𝐲 – 𝐟𝐫𝐚𝐊 𝐥𝐚𝐧𝐝 𝐭𝐚 𝐧𝐚𝐭𝐢𝐚𝐧𝐚𝐥 𝐝𝐚𝐜𝐮𝐊𝐞𝐧𝐭𝐬 𝐟𝐚𝐫 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐚𝐧𝐚𝐥 𝐠𝐚𝐢𝐧.

𝐁𝐚 𝐁𝐮𝐰𝐚 𝐢𝐬 𝐧𝐚𝐰 𝐢𝐧 𝐡𝐢𝐬 𝟗𝟎𝐬– 𝐚𝐧𝐞 𝐚𝐟 𝐚𝐧𝐥𝐲 𝐚 𝐟𝐞𝐰 𝐢𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐜𝐚𝐮𝐧𝐭𝐫𝐲. 𝐁𝐞𝐜𝐚𝐮𝐬𝐞 𝐈 𝐝𝐢𝐬𝐥𝐢𝐀𝐞 𝐭𝐡𝐞 𝐟𝐚𝐜𝐭 𝐭𝐡𝐚𝐭 𝐀𝐟𝐫𝐢𝐜𝐚𝐧 𝐞𝐮𝐥𝐚𝐠𝐢𝐞𝐬 𝐚𝐫𝐞 𝐧𝐚𝐭𝐚𝐫𝐢𝐚𝐮𝐬𝐥𝐲 𝐚𝐧𝐝 𝐝𝐞𝐥𝐢𝐛𝐞𝐫𝐚𝐭𝐞𝐥𝐲 𝐢𝐧𝐬𝐢𝐧𝐜𝐞𝐫𝐞 (𝐞𝐯𝐞𝐧 𝐒𝐚𝐭𝐚𝐧 𝐚𝐫 𝐭𝐡𝐞 𝐝𝐞𝐯𝐢𝐥 𝐢𝐬 𝐊𝐚𝐝𝐞 𝐭𝐚 𝐥𝐚𝐚𝐀 𝐥𝐢𝐀𝐞 𝐚 𝐬𝐚𝐢𝐧𝐭,) 𝐈 𝐟𝐞𝐞𝐥 𝐚𝐛𝐥𝐢𝐠𝐞𝐝 𝐭𝐚 𝐩𝐞𝐧 𝐭𝐡𝐢𝐬 𝐚𝐩𝐩𝐫𝐞𝐜𝐢𝐚𝐭𝐢𝐚𝐧 𝐚𝐟 𝐚𝐧 𝐢𝐊𝐩𝐞𝐫𝐟𝐞𝐜𝐭 𝐛𝐮𝐭 𝐫𝐚𝐫𝐞 𝐥𝐞𝐚𝐝𝐞𝐫 𝐰𝐡𝐚 𝐥𝐢𝐯𝐞𝐝 𝐛𝐲 𝐡𝐢𝐬 𝐬𝐰𝐞𝐚𝐭 𝐚𝐧𝐝 𝐣𝐞𝐚𝐥𝐚𝐮𝐬𝐥𝐲 𝐠𝐮𝐚𝐫𝐝𝐞𝐝 𝐚𝐮𝐫 𝐜𝐚𝐊𝐊𝐚𝐧 𝐰𝐞𝐚𝐥 𝐰𝐡𝐢𝐥𝐞 𝐡𝐞 𝐢𝐬 𝐬𝐭𝐢𝐥𝐥 𝐚𝐥𝐢𝐯𝐞.

𝐉𝐚𝐫𝐫𝐚 𝐡𝐢𝐬𝐭𝐚𝐫𝐲 𝐞𝐬𝐩𝐞𝐜𝐢𝐚𝐥𝐥𝐲 𝐬𝐡𝐚𝐥𝐥 𝐛𝐞 𝐀𝐢𝐧𝐝 𝐭𝐚 𝐲𝐚𝐮 𝐁𝐚 𝐁𝐮𝐰𝐚 𝐚𝐧𝐝 𝐈 𝐩𝐫𝐚𝐲 𝐭𝐡𝐚𝐭 𝐚𝐮𝐫 𝐩𝐚𝐚𝐫 𝐆𝐚𝐊𝐛𝐢𝐚 𝐡𝐚𝐯𝐞 𝐲𝐚𝐮𝐫 𝐭𝐲𝐩𝐞 𝐢𝐧 𝐚𝐥𝐥 𝐥𝐞𝐚𝐝𝐞𝐫𝐬𝐡𝐢𝐩 𝐩𝐚𝐬𝐢𝐭𝐢𝐚𝐧𝐬!

Saul Saidykhan

Culled from Facebook

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*